Europa Środkowo-Wschodnia, Międzynarodowe centrum dziennikarskie i PR

Jak zagłosować w Holandii w wyborach do Sejmu i Senatu RP?

 

Tutaj znajdą Państwo informacje dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku i dowiedzą się, jak głosować w Holandii.

OBWIESZCZENIE

KONSULA RP W HADZE

z dnia 28 września 2015r.

ws wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 

Na podst. Art. 16 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. „Kodeks wyborczy” (Dz.U.Nr 21, poz 112 z pózn.zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 września w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz.U. z 2015 r., poz. 1459), Konsul RP w Hadze podaje do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, o lokalach obwodowych komisji wyborczych, wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

 

 

 

Nr

Obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

109

Haga I, Ambasada RPAlexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag-lokal wyznaczony do głosowania osobistego i korespondencyjnego

110

Haga II,  Ambasada RPAlexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag-lokal wyznaczony do głosowania osobistego i korespondencyjnego

111

Amsterdam, Niderlandzki Dom PolskiKeizersgracht 174-176, 1016 DW Amsterdam-lokal wyznaczony do głosowania osobistego

112

Breda, Polska Parafia przy Kościele LaurentiusGinnekenweg 333, 4835 ND Breda-lokal wyznaczony do głosowania osobistego

Lokale odwodowych komisji wyborczych w dniu 25 października (niedziela) będą otwarte w godzinach od 7:00 do 21:00.

 

 


 

INFORMACJA  O WARUNKACH UDZIAŁU W GŁOSOWANIU W OBWODACH GŁOSOWANIA UTWORZONYCH ZA GRANICĄ W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 PAZDZIERNIKA 2015 r.

 

 I. Prawo udziału w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:

• najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

• nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

• nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,

• nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

 

II. Spis osób uprawnionych do udziału w wyborach.

Konsul nie prowadzi stałego rejestru osób uprawnionych do udziału w wyborach, dlatego osoby które chcąc wziąć w nich udział zobowiązane są zgłosić się do spisu. Osoba, która nie zgłosi się do spisu nie będzie mogła oddać głosu, chyba że okaże zaświadczenie o prawie do głosowania. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach.

Uwaga! Wymóg wcześniejszego wpisania do spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach nie dotyczy tych osób, które posiadają zaświadczenie o prawie do głosowania, wydane przez urząd gminy w Polsce lub konsula. Są to zazwyczaj wyborcy, którzy do Holandii przyjeżdżają na krótki okres czasu, np. turystycznie czy z wizytą. Zgłaszając się do spisu wyborca wybiera sposób głosowania.

 

III. W wyborach głosować można osobiście lub korespondencyjnie.

1. Głosowanie osobiste

Zgłoszenia do osobistego udziału w głosowaniu dokonuje się najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 22 października 2015 r.

Rejestracji do głosowania osobistego można dokonać za pośrednictwem portalu ewybory https://ewybory.msz.gov.pl

Jest to najwygodniejszy i najbardziej efektywny sposób przesyłania zgłoszeń.

 

W zgłoszeniu podaje się:

• nazwisko i imię (imiona),

• imię ojca,

• datę urodzenia,

• numer ewidencyjny PESEL,

• adres zamieszkania lub pobytu osoby uprawnionej do udziału w wyborach za granicą,

• adres zamieszkania osoby uprawnionej do udziału w wyborach w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą),

• numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i datę jego wydania i datę ważności

 

Zgłoszenia można dokonać także:

1) telefonicznie, tylko w godzinach funkcjonowania urzędu, nr tel.:  (0031-70) 79 90 121

2) mailem:  Mateusz.Srokosz@msz.gov.pl

3) pisemnie, pisząc na adres: Ambasada RP w Hadze, Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag

4) ustnie, tylko w godzinach funkcjonowania urzędu: w siedzibie Wydziału Konsularnego, adres:

Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag

5) faksem, nr faksu:  (0031-70) 79 90 147

 

2.  Głosowanie korespondencyjne

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez osobę uprawnioną do udziału w wyborach, najpóźniej w 18. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 7 października 2015 r.

Rejestracji do głosowania korespondencyjnego można dokonać za pośrednictwem portalu ewybory https://ewybory.msz.gov.pl

Jest to najwygodniejszy i najbardziej efektywny sposób przesyłania zgłoszeń.

 

W zgłoszeniu podaje się:

• nazwisko i imię (imiona),

• imię ojca,

• datę urodzenia,

• numer ewidencyjny PESEL,

• adres zamieszkania lub pobytu za granicą osoby uprawnionej do udziału w wyborach,

• adres zamieszkania w kraju osoby uprawnionej do udziału w wyborach, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą),

• numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i datę jego wydania i datę jego ważności.

• adres, pod który ma zostać wysłany przez konsula pakiet wyborczy zawierający kartę do głosowania, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego u konsula.

 

Zgłoszenia można dokonać także:

1) telefonicznie, tylko w godzinach funkcjonowania urzędu, nr tel.:  (0031-70) 79 90 121

2) mailem:  Mateusz.Srokosz@msz.gov.pl

3) pisemnie, pisząc na adres: Ambasada RP w Hadze, Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag

4) ustnie, tylko w godzinach funkcjonowania urzędu: w siedzibie Wydziału Konsularnego, adres:

Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag

5) faksem, nr faksu:  (0031-70) 79 90 147

 

Głosowanie korespondencyjne odbywa się w następujący sposób:

Po dokonaniu rejestracji wyborca otrzyma od konsula listem poleconym pakiet wyborczy, który zawiera:

1. kopertę zwrotną zaadresowaną do Konsula RP w Hadze,

2. kartę do głosowania opieczętowaną pieczęcią urzędu konsula oraz pieczęcią wyznaczonej obwodowej komisji wyborczej;

3. kopertę na kartę do głosowania, z napisem  „koperta na kartę do głosowania”;

4. oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania;

5. instrukcję głosowania.

 

Wyborca, po wypełnieniu karty do głosowania i podpisaniu oświadczenia, wkłada kartę do głosowania do koperty na kartę do głosowania, po czym zakleja ją i razem z podpisanym oświadczeniem wkłada do koperty zwrotnej. Gotowy pakiet wyborczy, na swój koszt, wysyła na adres właściwego konsula.

Konsul przekazuje właściwej obwodowej komisji wyborczej koperty zwrotne, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania.

Wyborca może również osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej obwodowej komisji wyborczej do czasu zakończenia głosowania.

 

Koperty na kartę do głosowania wyjęte z kopert zwrotnych przekazanych przez konsula są wrzucane do urny wyborczej.

 

IV. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane przez konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, lecz który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać wydane przez konsula zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia można zgłosić do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Hadze pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej do dnia 23 października 2015 r.

 

Zaświadczenie odbiera się osobiście. Do odbioru zaświadczenia można też upoważnić inną osobę. Wówczas osoba uprawniona do udziału w wyborach sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

 

Osoba uprawniona do udziału w wyborach, której wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślona ze spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach sporządzonego przez konsula.

 

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania.
W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

 

 

Fot. Fotolia

Źródło: Ambasaa Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze: http://www.haga.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wybory_parlamentarne_2015

 

Leave a Reply